Konverents 2018 / Conference 2018

17. rakenduslingvistika kevadkonverents 2018 / 17th Annual Conference of Applied Linguistics 2018

EESTI VABARIIK 100: RAKENDUSLINGVISTIKA VAATENURK
ESTONIA 100: THE PERSPECTIVE OF APPLIED LINGUISTICS

19.-20. aprill 2018 / 19-20 April 2018, Tallinn, Estonia

INVITED SPEECHES (slides)

Kutsutud esinejad / Invited speakers
 • RIITTA PYYKKÖ (University of Turku) Multilingualism as a strength and a challenge. State and level of the
  Finnish language reserve and its development needs
 • LARS BORIN (Språkbanken, University of Gothenburg, Sweden) Language corpora: Territory or map?
 • PIRKKO NUOLIJÄRVI (Helsinki) Sotsiolingvistika perspektiive ja ülesandeid ühiskonnas
 • FRED KARLSSON (University of Helsinki) How is immigration changing our Nordic language ecology?

KOHTUMISENI järgmisel konverentsil 25.-26. aprillil 2019!
SEE YOU at the next Conference on 25-26 April, 2019!

Tähtsad kuupäevad / Important dates:

 • 19. märts / 19 March 2018: teesid / abstract submissions via EasyChair
 • 27. märts / 27 March 2018: teeside hindamine / reviews of abstracts
 • 16. aprill / 16 April 2018: registreerimine / registration

Kevadkonverents on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale ning vaatleb rakenduslingvistikat kui nüüdseks eraldiseisvat lingvistikavaldkonda, selle hetkeseisu, teket ja kujunemislugu eestikeelse teaduse raamis. Nüüdisajal oodatakse üha kärsitumalt, et kõik akadeemilised erialad õigustaksid neile eraldatud toetust ning nihutaksid fookuse probleemi mõistmiselt probleemi lahendamisele. Karlfried Knapp (2012) on rakenduslingvistikat mõtestanud järgmiselt:

Rakenduslingvistika on valdkond, mis kasutab ja vajaduse korral arendab lingvistika teooriaid ja meetodeid, et tuvastada, kirjeldada ja võimaluse korral lahendada reaalelu individuaalseid ja ühiskondlikke keele ja suhtlusega seotud probleeme.

Seega on rakenduslingvistika sisu „teha lingvistikat”, keskendudes probleemide lahendamisele.

Ootame ettekandeid ja postreid, mis käsitlevad ja lahendavad paljusid keeleprobleeme eri valdkondades:

 • keeleõpe ja keeleomandamine
 • globaliseerumine, mitmekeelsus ja mitmekultuurilisus
 • leksikograafia ja leksikoloogia
 • korpuslingvistika ja keeletehnoloogia
 • tõlkimine
 • keelekorraldus ja keelepoliitika
 • ametisuhtlus
 • meediakeel ja avalik suhtlus
 • sotsiolingvistika ja psühholingvistika
 • kultuuriline antropoloogia
 • kognitiivteadused
 • jne

Konverentsi töökeeled on eesti ja inglise keel.

The Conference is devoted to the 100th anniversary of Estonia and it is focusing on Applied Linguistics as an autonomous academic discipline, its current state, birth and development in the framework of Estonian science. Nowadays, all academic disciplines, including Applied Linguistics, are increasingly required to justify the resources allocated to them and to shift their focus from problem understanding to problem solving. Karlfried Knapp (2012) has defined the essence of Applied Linguistics as follows:

Applied Linguistics is the use and – if necessary – the development of linguistic insights and methodologies to identify, describe, explain, and – if possible – to solve individual and societal real-world problems related to language and communication.

Thus, Applied Linguistics is a way of “doing linguistics” that is typically focused on problem-solving.

We expect papers and posters focusing on various domains of Applied Linguistics and solving different problems:

 • language learning and language acquisition
 • globalization, multilingualism and multiculturalism
 • lexicography and lexicology
 • corpus linguistics and language technology
 • translating
 • language planning and language policy
 • business and professional communication
 • language in the media and public discourse
 • sociolinguistics and psycholinguistics
 • cultural anthropology
 • cognitive sciences
 • etc.

The languages of the Conference are Estonian and English.

Korraldajad / Organizers
Eesti Rakenduslingvistika Ühing, Eesti Keele Instituut, Tallinna Ülikool, Eesti Keeleressursside Keskus

Konverentsi toetavad / Supported by
Eesti Keele Instituut, Haridus- ja Teadusministeerium (Hasartmängumaksu Nõukogu), Tallinna Ülikool, Eesti Keeleressursside Keskus

Info: Eesti Rakenduslingvistika Ühing (ERÜ)