Konverents 2024 / Conference 2024

Keelte mitmekesisus ja keele varieerumine / Exploring Language Diversity and Variation

18.-19. aprill 2024 / 18-19 April 2024

Teeside esitamine on lõppenud / Abstract submission is closed

Registreerimine / Registration (11.03-14.04.2024)

Jälgi konverentsi Slidos ja töötube Zoomis / Follow the conference on Slido and workshops on Zoom

► Tähtsad kuupäevad / Important dates

Kava / Programme 2024

Teesid / Abstracts 2024

Volikiri 2024

► Toimumispaik / Venue

► Jälgi konverentsi Slidos ja töötube Zoomis / Follow the conference on Slido and workshops on Zoom

KUTSUTUD ESINEJAD / INVITED SPEAKERS

Václav Cvrček (Institute of the Czech National Corpus, Charles University, Czech Republic)

► Enhancing National Corpus Infrastructure with Multidimensional Model of Register Variation (Abstract)

Benjamin Lyngfelt (Department of Swedish, multilingualism, language technology, University of Gothenburg, Sweden)

Constructions, ConstructiCons and Constructicography (Abstract)

Liina Lindström (Institute of Estonian and General Linguistics, University of Tartu, Estonia)

► Varieerumine keeles – kas märk muutumisest või hoopis püsimisest? (Abstract)

Ari Huhta (Centre for Applied Language Studies, University of Jyväskylä, Finland)

► Current trends in language assessment supporting learning and teaching: combining the diagnostic and dynamic assessment frameworks (Abstract)

Keeleline mitmekesisus hõlmab nii keelte paljusust kui ka keelelist varieeruvust, mis on keele loomulik osa. Varieeruda võib nii süntaks, foneetika, grammatika kui ka leksika; samuti varieerub keel, kui me räägime erinevatest registritest (nt kas tegemist on slängi või teaduskeelega), tekstitüüpidest (nt kas tegemist on blogipostituse või uudisega), suhtluskanalitest (kas tegemist on kirjaliku teksti või suulise vestlusega) ja suhtlusolukordadest (kas tegemist on ametliku või mitteametliku tekstga). Keele varieerumist mõjutavad ka erinevad sotsiolingvistilised tegurid, näiteks kõnelejate vanus, sugu, päritolu, haridus, tegevusala jm. Keelelise mitmekesisuse uurimine aitab meil paremini aru saada nende tegurite koosmõjust ning nüanssidest, mis tänapäeva globaalses ühiskonnas inimestevahelist suhtlust kujundavad ja kultuuride vahelist mõistmist hõlbustavad.

Ootame ettekandeid ja postreid, mis käsitlevad neid teemasid eri valdkondades:

 • korpuslingvistika ja keeletehnoloogia
 • keeleõpe ja keeleomandamine
 • keelemudelid ja keele modelleerimine
 • globaliseerumine, mitmekeelsus ja mitmekultuurilisus
 • leksikograafia ja leksikoloogia
 • tõlkimine
 • keelekorraldus ja keelepoliitika
 • ametisuhtlus
 • meediakeel ja avalik suhtlus
 • sotsiolingvistika ja psühholingvistika
 • kultuuriline antropoloogia
 • kognitiivteadused
 • jne

Konverentsi töökeeled on eesti ja inglise keel.

Jälgi konverentsi Slidos.

Linguistic diversity includes the variety of languages as well as linguistic variability, which is a natural part of the language. Both syntax, phonetics, grammar and lexicon can be varied; language also varies when we talk about different registers (e.g. slang or academic), text types (e.g. blog posts or news), communication channels (written or spoken) and communication situations (formal or informal). Different sociolinguistic factors also influence language variation, such as age, gender, origin, education, field of activity, etc. Studying linguistic diversity will help us better understand the interaction of factors and nuances that shape human interaction in today's global society and facilitate intercultural understanding.

We expect papers and presentations discussing the following topics:

 • corpus linguistics and language technology
 • language learning and language acquisition
 • language models and language modelling
 • globalization, multilingualism and multiculturalism
 • lexicography and lexicology
 • translating
 • language planning and language policy
 • business and professional communication
 • language in the media and public discourse
 • sociolinguistics and psycholinguistics
 • cultural anthropology
 • cognitive sciences
 • etc.

The conference itself will take place in Estonian and English.

 

 

Korraldajad / Organizers
Eesti Rakenduslingvistika Ühing, Eesti Keele Instituut

Info: Eesti Rakenduslingvistika Ühing (ERÜ)

 

Konverentsi toetavad / Supported by
Eesti Keele Instituut, Haridus- ja Teadusministeerium

Info: Eesti Rakenduslingvistika Ühing (ERÜ)