Konverents 2023 / Conference 2023

Keel ja keelekasutajad / Language: the user in focus

27.-28. aprill 2023 / 27-28 April 2023

► Tähtsad kuupäevad / Important dates

► Kava / Programme 2023

► Teesid / Abstracts 2023

► Volikiri 2023

► Toimumispaik / Venue

Kutsutud esinejad / Invited speakers

Simon Krek (Jožef Stefan Instituut, Sloveenia)

 

Detmar Meurers (Tübingeni ülikool, Saksamaa)

 

Heiki-Jaan Kaalep (Tartu Ülikool, Eesti)

 

TÖÖPAJAD / WORKSHOPS

► Workshop on Multilingualism and multilingual acquisition

 

Ootame ettekandeid ja postreid, mis käsitlevad neid teemasid eri valdkondades:

 • korpuslingvistika ja keeletehnoloogia
 • keeleõpe ja keeleomandamine
 • keelemudelid ja keele modelleerimine
 • globaliseerumine, mitmekeelsus ja mitmekultuurilisus
 • leksikograafia ja leksikoloogia
 • tõlkimine
 • keelekorraldus ja keelepoliitika
 • ametisuhtlus
 • meediakeel ja avalik suhtlus
 • sotsiolingvistika ja psühholingvistika
 • kultuuriline antropoloogia
 • kognitiivteadused
 • jne

Konverentsi töökeeled on eesti ja inglise keel.

We expect papers and posters discussing these issues focusing on various domains of Applied Linguistics:

 • corpus linguistics and language technology
 • language learning and language acquisition
 • language models and language modelling
 • globalization, multilingualism and multiculturalism
 • lexicography and lexicology
 • translating
 • language planning and language policy
 • business and professional communication
 • language in the media and public discourse
 • sociolinguistics and psycholinguistics
 • cultural anthropology
 • cognitive sciences
 • etc.

The languages of the Conference are Estonian and English.

Korraldajad / Organizers
Eesti Rakenduslingvistika Ühing, Eesti Keele Instituut, Tallinna Ülikool

Info: Eesti Rakenduslingvistika Ühing (ERÜ)

Konverentsi toetavad / Supported by
Eesti Keele Instituut, Haridus- ja Teadusministeerium, Tallinna Ülikool

Info: Eesti Rakenduslingvistika Ühing (ERÜ)