Konverents 2021 / Conference 2021

Tähelepanu! 2021 ERÜ kevadkonverents toimub võimalusel HÜBRIIDSELT / NB! 2021 EAAL Conference will take place in a HYBRID FORM, if possible

19. rakenduslingvistika kevadkonverents 2021 / 19th Annual Conference of Applied Linguistics 2021

KEELE MÕJU: ANDMETEST TÕENDATUD TEADMUSENI
INFLUENCE OF THE LANGUAGE: FROM DATA TO CONTENT-RICH KNOWLEDGE

22.-23. aprill 2021 / 22-23 April 2021, Tallinn, Estonia

Registreerimine / Registration Form

INVITED SPEECHES (slides)

 • Kathrin Kunkel-Razum 2021
 • Simon Krek 2021
 • Jane Klavan 2021
 • Gabriele Pallotti 2021
Kutsutud esinejad / Invited speakers

KAVA JA TEESID / PROGRAMME AND ABSTRACTS

Tähtsad kuupäevad / Important dates:

 • 15. märts / 15 March 2021: teesid / abstract submissions via EasyChair (max 2500 symbols)
 • 25. märts / 25 March 2021: teeside hindamine / reviews of abstracts
 • 20. aprill / 20 April 2021: registreerimine / registration

Keele üks peamisi kasutusviise on edastada ideid ja teavet ühelt inimeselt või allikast teisele, kasutades info edasiandmiseks erinevaid vorme. Moodsa veebiajastu teaduses seisame silmitsi väljakutsega, kuidas hoida andmete ja sisu vahel õiget tasakaalu. Mis on parem, kas eelistada andmekeskset või sisukeskset lähenemist teabele?

Sisuinfo tulevik on tõenäoliselt multimodaalne: süsteemiga suhtlemiseks peaks olema mitu võimalust. Multimodaalne sisu sõltub tavaliselt väiksematest teabeportsjonitest. Kuidas pakkuda kasutajale rikkalikku ja mitmesugust teavet parimal viisil ja õiges järjekorras? Mida kasutajad eelistavad? Kas nad tahavad pigem selgitusi ja nõuandeid või eelistavad nad fakte ja kiireid ja otseseid vastuseid? Millised on andmekeskse või sisukeskse esituse eelised ja piirangud? Kuidas saaks ühendada kvalitatiivset ja kvantitatiivset uuringut?

Ootame ettekandeid ja postreid, mis käsitlevad neid teemasid eri valdkondades:

 • korpuslingvistika ja keeletehnoloogia
 • keeleõpe ja keeleomandamine
 • keelemudelid ja keele modelleerimine
 • globaliseerumine, mitmekeelsus ja mitmekultuurilisus
 • leksikograafia ja leksikoloogia
 • tõlkimine
 • keelekorraldus ja keelepoliitika
 • ametisuhtlus
 • meediakeel ja avalik suhtlus
 • sotsiolingvistika ja psühholingvistika
 • kultuuriline antropoloogia
 • kognitiivteadused
 • jne

Konverentsi töökeeled on eesti ja inglise keel.

One of the main uses of language is to transfer ideas and information from one mind or source to others using different forms of spreading the information. In the modern science in the Web era, we face the challenge of how to keep the right balance between data and content. Would it be better to favor either data-centric, or a content-centric approach to information?

The future of content is most probably multimodal: there should be multiple modes of interacting with a system. Multimodal content relies on small chunks of information. What is the best way or the right sequence to provide users with special information? What do the users prefer? Do they want explanations and get advice or do they prefer facts and quick and straight answers to their questions? What are the advantages and limitations of both, data and content? How could the qualitative and quantitative research be combined?

We expect papers and posters discussing these issues focusing on various domains of Applied Linguistics:

 • corpus linguistics and language technology
 • language learning and language acquisition
 • language models and language modelling
 • globalization, multilingualism and multiculturalism
 • lexicography and lexicology
 • translating
 • language planning and language policy
 • business and professional communication
 • language in the media and public discourse
 • sociolinguistics and psycholinguistics
 • cultural anthropology
 • cognitive sciences
 • etc.

The languages of the Conference are Estonian and English.

Korraldajad / Organizers
Eesti Rakenduslingvistika Ühing, Eesti Keele Instituut, Tallinna Ülikool

Info: Eesti Rakenduslingvistika Ühing (ERÜ)

Konverentsi toetavad / Supported by
Eesti Keele Instituut, Haridus- ja Teadusministeerium, Tallinna Ülikool

Info: Eesti Rakenduslingvistika Ühing (ERÜ)