Konverents 2025 / Conference 2025

TBA

24.-25. aprill 2025 / 24-25 April 2025

► Tähtsad kuupäevad / Important dates

► Kava / Programme 2025

► Teesid / Abstracts 2025

► Volikiri 2025

► Toimumispaik / Venue

KUTSUTUD ESINEJAD / INVITED SPEAKERS

Rik Vosters (Vrije Universiteit Brussel, Belgium)

►TBA

►TBA

►TBA

TÖÖPAJAD / WORKSHOPS

Multilingualism and multilingual acquisition

► TBA

Ootame ettekandeid ja postreid, mis käsitlevad neid teemasid eri valdkondades:

 • korpuslingvistika ja keeletehnoloogia
 • keeleõpe ja keeleomandamine
 • keelemudelid ja keele modelleerimine
 • globaliseerumine, mitmekeelsus ja mitmekultuurilisus
 • leksikograafia ja leksikoloogia
 • tõlkimine
 • keelekorraldus ja keelepoliitika
 • ametisuhtlus
 • meediakeel ja avalik suhtlus
 • sotsiolingvistika ja psühholingvistika
 • kultuuriline antropoloogia
 • kognitiivteadused
 • jne

Konverentsi töökeeled on eesti ja inglise keel.

Jälgi konverentsi Slidos.

We expect papers and presentations discussing the following topics:

 • corpus linguistics and language technology
 • language learning and language acquisition
 • language models and language modelling
 • globalization, multilingualism and multiculturalism
 • lexicography and lexicology
 • translating
 • language planning and language policy
 • business and professional communication
 • language in the media and public discourse
 • sociolinguistics and psycholinguistics
 • cultural anthropology
 • cognitive sciences
 • etc.

The conference itself will take place in Estonian and English.

 

 

Korraldajad / Organizers
Eesti Rakenduslingvistika Ühing, Eesti Keele Instituut

Info: Eesti Rakenduslingvistika Ühing (ERÜ)

 

Konverentsi toetavad / Supported by
Eesti Keele Instituut, Haridus- ja Teadusministeerium

Info: Eesti Rakenduslingvistika Ühing (ERÜ)