Konverents 2023 / Conference 2023

Keel ja keelekasutajad / Language: The User in Focus

27.-28. aprill 2023 / 27-28 April 2023

Teeside esitamine kuni 28. veebruar 2023 / Abstract submission until 28 February 2023

► Tähtsad kuupäevad / Important dates

► Kava / Programme 2023

► Teesid / Abstracts 2023

► Volikiri 2023

► Toimumispaik / Venue

Kutsutud esinejad / Invited speakers

Simon Krek (Jožef Stefan Instituut, Sloveenia)

 

Detmar Meurers (Tübingeni ülikool, Saksamaa)

 

Heiki-Jaan Kaalep (Tartu Ülikool, Eesti)

 

Keel on suhtlemisvahend, mida inimesed kasutavad oma mõtete ja tunnete väljendamiseks. See on keeruline ja dünaamiline süsteem, mis pidevalt areneb ja muutub. Keelt mõjutavad ja kujundavad inimesed, kes seda kasutavad - keelekasutus sõltub sotsiaalsetest, kultuurilistest ja ajaloolistest teguritest, aga ka kontekstist.

Kevadkonverentsil arutlemegi selle üle, kuidas keel kasutuses sünnib, kuidas keelekasutaja keelt omandab, kasutab, loob ja rakendab.

Ootame ettekandeid ja postreid, mis käsitlevad neid teemasid eri valdkondades:

 • korpuslingvistika ja keeletehnoloogia
 • keeleõpe ja keeleomandamine
 • keelemudelid ja keele modelleerimine
 • globaliseerumine, mitmekeelsus ja mitmekultuurilisus
 • leksikograafia ja leksikoloogia
 • tõlkimine
 • keelekorraldus ja keelepoliitika
 • ametisuhtlus
 • meediakeel ja avalik suhtlus
 • sotsiolingvistika ja psühholingvistika
 • kultuuriline antropoloogia
 • kognitiivteadused
 • jne

Konverentsi töökeeled on eesti ja inglise keel.

Language is a means of communication that people use to express their thoughts and feelings. It is a complex, dynamic system that is constantly evolving and changing. Language is influenced and shaped by the people who use it - language use depends on social, cultural and historical factors, but also on context.

Over the two days we will discuss how language is born in use, how people acquire it, use it, create it and apply it. We expect papers and presentations discussing these topics and looking at the broad and colourful landscape of Applied Linguistics. 

More specifically, attendees can expect to glean deeper insight into:

 • corpus linguistics and language technology
 • language learning and language acquisition
 • language models and language modelling
 • globalization, multilingualism and multiculturalism
 • lexicography and lexicology
 • translating
 • language planning and language policy
 • business and professional communication
 • language in the media and public discourse
 • sociolinguistics and psycholinguistics
 • cultural anthropology
 • cognitive sciences
 • etc.

The conference itself will take place in Estonian and English.

 

 

Korraldajad / Organizers
Eesti Rakenduslingvistika Ühing, Eesti Keele Instituut, Tallinna Ülikool

Info: Eesti Rakenduslingvistika Ühing (ERÜ)

Konverentsi toetavad / Supported by
Eesti Keele Instituut, Haridus- ja Teadusministeerium, Tallinna Ülikool

Info: Eesti Rakenduslingvistika Ühing (ERÜ)