Autorile

Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat = Estonian Papers in Applied Linguistics

KAASTÖÖ ESITAMINE

Ajakiri võtab vastu kaastöid kõigilt rakenduslingvistika aladelt. Artikli võib esitada eesti, inglise, saksa või vene keeles. Resümee peab olema inglise või eesti keeles. Kaastöö maht on max 40 000 tähemärki (tühikuteta, koos kõigi lisadega).

Kaastöö tuleb esitada elektrooniliselt kahe osana (eraldi failides, Word või RTF):
1) ühes failis on artikkel ja muukeelne resümee (ILMA autori nimeta, sh tekstisiseste viideteta autori(te)le),
2) teises failis on autori(te) andmed  ja soovi korral tänusõnad, sh viide grandile vm uurimistoetusele.

Kaastöö originaal tuleb toimetusele saata kas pdf-failina.

Ilmunud artikli eest honoraritasu ei maksta. Autorid saavad ühe ajakirjaeksemplari tasuta.

TÄHTSAD KUUPÄEVAD

1. oktoober – käsikirjade esitamine
november, detsember – retsenseerimine / lõplikud otsused
jaanuar, veebruar (järgmisel aastal) – avaldamiseks vastu võetud artiklite lõplikud versioonid
märts, aprill (järgmisel aastal) – toimetamine
aprill (järgmisel aastal) – aastaraamat ilmub rakenduslingvistika konverentsiks

Toimetus edastab autoritele mõlemad retsensioonid koos toimetuse otsusega artiklite ilmumise/mitteilmumise kohta hiljemalt 5. jaanuariks, pärast kõigi kaastööde ja nende retsensioonide ülevaatamist.

Kaaskirjad palume saata ERÜ aastaraamatu meiliaadressile eryaastaraamat@eki.ee, mida haldab Külli Kuusk.

KAASTÖÖ VORMISTAMINE

Artikli võib esitada eesti, inglise, saksa või vene keeles. Resümee peab olema inglise või eesti keeles. Kaastöö maht on max 40 000 tähemärki (tühikuteta, koos kõigi lisadega). Kaastöö vormistamisel palume järgida vormistusjuhendit (vt dokumendid).

▪ Vormistusjuhend – soovitame faili alla laadida oma arvutisse ja vormistada kaastöö selle põhja peal. Failis on olemas stiililaadid kõigi vormistusnõuete täitmiseks (prefiksiga ERY-). Retsensendid hindavad lisaks sisule ka vormistust.

▪ Autori andmed – kuulub (eraldi failina) kaastöö juurde, et hõlbustada pimeretsenseerimist. Fail sisaldab autori(te) andmeid (nimi, asutus, e-post, lühike teaduslike huvialade tutvustus) ning vajadusel viidet uurimistoetusele vm tänusõnu.
Autorluse varjamiseks on autoritele järgmised nõuded:
1) artikli põhitekstis asendada autori(te) nime(d) sõnaga "Autor", sh tekstisisestes viidetes, joonealustes märkustes, kirjanduse viitekirjes (muu viiteteave kustutada) jm;
2) Microsoft Office’i dokumendist ja PDF-failist peab eemaldama kasutajainfo.

vt ka retsensendi hinnangulehte

KAASTÖÖ RETSENSEERIMINE

Kõik artiklid pimeretsenseeritakse – iga artiklit hindab anonüümselt kaks retsensenti (väljaande kolleegiumist, aga ka väljaspoolt). Soovitatav on, et autor võtaks retsensentide märkusi arvesse ning teeks oma artiklis vastavad täiendused. Vaidlusküsimusi aitab lahendada toimetus (ERÜ), vajadusel kolleegium.

Aastaraamatus on reaalselt ruumi maksimaalselt 25 artiklile. Toimetus teeb lõpliku valiku pärast kõigi artiklite retsensioonide saabumist, pidades silmas ka kogumikku kui tervikut, mh eri valdkondade esindatust jm. Vajadusel konsulteerib toimetus kolleegiumiga.

Kaastöö ega selle osad ei tohi olla varem avaldatud (mh tõlkena) ei perioodilistes väljaannetes, konverentsi kogumikes ega veebis. Samuti ei tohi kaastöö samal ajal olla esitatud avaldamiseks üheski vormis, v.a. akadeemilise kraadi või diplomi taotlemiseks esitatud tööna, ettekandeteesidena või loenguna.
Võimalikku plagieerimist aitavad vältida ja kontrollida mitmed veebilehed, nt Best Grammar & Plagiarism Checker , Plagiarism Checker , Free Online Plagiarism Checker vms.

VABA JUURDEPÄÄS & DOI-TUNNUS

ERÜ ajakirjade võrguväljaanded järgivad vaba juurdepääsu (ingl open access) printsiipi. Veebis avaldatakse ajakiri trükis ilmumisele  järgneva kuu 1. kuupäeval.

Soovitame autoritel levitada oma artikli elektroonilist versiooni DOI-tunnusena (mitte pdf-ina), mis juhatab lugeja artikli ja ühtlasi ajakirja veebilehele, kust saab täisteksti nii lugeda kui alla laadida. Sellega aitate kaitsta autoriõigusi ning toetate ka ERÜ kui kirjastaja huvi ajakirja levitada ja loetavust suurendada.

DOI (Digital Object Identifier) on digitaalsete objektide, sh artiklite unikaalne kood, mis koosneb kahest osast: DOI-prefiksist ja DOI-sufiksist.
Prefiks määratleb kirjastaja: ERÜ prefiks on 10.5128/
Sufiks määratleb artikli: nt ERYa13.15 (= 13. kd, 15. artikkel).

DOI toimib veebiaadressina, kui selle ette lisatakse URL-aadress http://dx.doi.org/, nt kui artikli DOI on 10.5128/ERYa9.21, siis aadress on:
http://dx.doi.org/10.5128/ERYa9.21

ETISesse lubame artikli pdf-ina üles laadida, kuid palume lisada andmevormi vastavasse lahtrisse artikli URL-i ülalkirjeldatud DOI-aadressina (http://dx.doi.org/10.5128/DOIsufiks).

ABIKS AUTORILE: DOKUMENDID

▪ Vormistusjuhend (2022)

▪ Autori andmed

▪ Retsensendi hinnanguleht

 

FOR THE AUTHOR: DOCUMENTS

Authors Guidelines (2022)

▪ Authors Biodata

▪ Evaluation Form