VIRSU 20. aastapäeva konverents

Keel keeleteaduses, keeleteadus keeleõppes; Kieli kielitieteessä,  kielitiede kielen oppimisessa; Language in linguistics, linguistics in language learning

 Tallinna Ülikool, Eesti, 5.–6. oktoober 2017

 http://www.tlu.ee/en/VIRSU/

Konverentsi eesmärk on tähistada koostöövõrgustiku VIRSU (Soome-ugri keeled sihtkeeltena, http://www.univie.ac.at/virsu/) 20 tegutsemisaasta täitumist: omal ajal soome-eesti koostööst alguse saanud VIRSU on ühendanud soome-ugri keeli uurivaid rakenduslingviste alates aastast 1997. Praegu seisab võrgustiku ees uusi väljakutseid. Ühelt poolt on järjest olulisem luua sidemeid soome-ugri ja muude keelte või keelkondade rakendusliku uurimise vahel. Teisalt muudavad poliitilised muutused Euroopas, eriti liikuvuse ja immigratsiooni lisandumine, ka soome-ugri keelte õppimise ja õpetamise küsimused üha aktuaalsemaks.  Juubelikonverents püüab vastata nendele väljakutsetele, otsides  soome-ugri keelte rakenduslikule uurimisele uusi suundi.

Kutsume osalema nii soome-ugri kui muude keelte uurijaid. Võimalikud ettekannete ja sümpoosionide või töötubade teemad võivad olla järgnevad (välistamata muid konverentsi suunitlusega sobivaid teemasid):

 • soome-ugri keeled sihtkeeltena (sh vähemuskeeled nagu näiteks karjala, võru või meakeel)
 • sugulaskeelte ja lähisuguluses olevate keelevormide võrdlev uurimine
 • retseptiivne mitmekeelsus, lähisugulaskeelte omavaheline mõistetavus
 • lähisugulaskeele õppimine ja õpetamine
 • keeleteadlikkus keeleõppes
 • väikesed keeled muutuvas maailmas: keelte kasutus ja õppimine, suhtumine, motivatsioon
 • ohustatud keelte revitaliseerimine: keeleõpe, tõlkimine jne.
 • vähemuskeelte saatus: keelespetsialistide ja enamuskeelte kõnelejate vastutus
 • keelepoliitika ja keelepoliitilised lahendused
 • keeleõppepoliitikat puudutavad poliitilised otsused ja nende tähendus
 • rahvalingvistika vaatenurgad: keelt puudutavad suhtumised, uskumused ja arusaamad.

Kutsutud esinejad

 • Helle Metslang (Tartu Ülikool)
 • Maisa Martin (Jyväskylä Ülikool)
 • Rita Hegedűs (Berliini Humboldti Ülikool)

Kavas

 • Plenaarettekanded
 • Sektsiooniettekanded (20 minutit + 10 minutit aruteluks)
 • Posterettekanded
 • Töötoad/sümpoosionid (pikkusega kõige enam 3 tundi), vt “Sümpoosionikutse” allpool.

Teesid

Kõiki esinejaid palutakse saata ettekande teesid (maks. 500 sõna, v.a allikaviited) sõltumata sellest, kas tegemist on a) sektsiooniettekandega, b) posterettekandega või c) töötoa/ sümpoosioni ettekandega. 

Teesid esitatakse inglise keeles. Ettekanne võib olla ka muus keeles, kui see on kuulajate seisukohalt sobivam või kui töötoa/sümpoosioni korraldajad nii otsustavad. Sellisel juhul soovitame, et ettekande näit- ja/või jagatav tugimaterjal oleksid ingliskeelsed.   

Palume saata teesid aadressil virsu@tlu.ee hiljemalt 1. veebruariks 2017. Teesid retsenseeritakse aprillikuu alguseks, teave vastuvõtmise kohta saadetakse hiljemalt 15. aprilliks. Teesid avaldatakse konverentsi kodulehel http://www.tlu.ee/en/VIRSU/.

Teesides peavad kajastuma muu hulgas järgmised andmed:
Ettekandja nimi/ettekandjate nimed
Ülikool/teadusasutus
Elektronposti aadress(id)
Ettekande pealkiri

(Sümpoosioni või töötoa teema)
Kas tegemist on sektsiooniettekande, posteri või sümpoosioni/ töötoa ettekandega

 Sümpoosioni ja töötoa kutse

Lisaks sektsiooniettekannetele ja posteritele pakume võimalust korraldada konverentsi teemadega seonduv töötuba või sümpoosion. Ettepanekuid töötubade ja sümpoosionide korraldamiseks ootame 1. veebruariks aadressil virsu@tlu.ee. Sümpoosioni ja töötoa kirjeldus peaks sisaldama järgmisi andmeid:

 • korraldaja nimi ja kontaktandmed;
 • sümpoosioni või töötoa teema ja lühike kirjeldus (maks 250 sõna) selle sisust ja eesmärkidest;
 • sümpoosioni või töötoa kavandatud kestus (maks 3 tundi);
 • esinejad ja nende ülesanded (juhataja, ettekandja, ettekandes osaleja, kommenteerija, diskussiooni algataja …): iga osalise nimi, ülikool/uurimisasutus, elektronposti aadress ja ettekande teema.

Sümpoosionide ja töötubade ettekannete teese oodatakse 1. veebruariks koos märkega sümpoosioni või töötoa kohta, kuhu ettekanne on kavandatud. Teave vastuvõtmise kohta saadetakse 15. aprilliks. Kui sümpoosioni või töötoa korraldamise ettepanek või mitmed selle ettekannete teesid lükatakse tagasi, üritavad korraldajad paigutada aktsepteeritud ettekanded üldsektsioonidesse. 

Tähtsad kuupäevad 

 • Teeside ning sümpoosioni- ja töötubade ettepanekute esitamine: hiljemalt 1.2.2017
 • Teade aktsepteerimise kohta: hiljemalt 15.4.2017
 • Konverents: 5.-6.10.2017

Konverentsi korraldustoimkond: Annekatrin Kaivapalu, Johanna Laakso, Helka Riionheimo, Daniele Monticelli, Pille Eslon, Peep Nemvalts, Mare Kitsnik, Olga Pastuhhova, Keaty Siivelt 

Kõik küsimused ja ettepanekud  konverentsi kohta palume saata aadressil virsu@tlu.ee