II rahvusvaheline mitmeteaduslik konverents „Rahvuskeeled teaduses ja kõrghariduses“ Tallinna Ülikoolis 7.–8.10.2021

Rahvuskeelne haridus- ja kultuuriruum saab avatud maailmas areneda nii, et omakeelset kõrgharidust pakutakse iga eriala kõigil õppeastmeil. Selleks on vaja emakeelset õppekirjandust, oskussõnastikke ning teadustulemuste üllitisi: artikleid ja monograafiaid. Euroopa Liidu pürgimus on säilitada ja arendada keelelist ja kultuurilist mitmekesisust. Parim viis seda saavutada on riigi- või rahvuskeelne kõrgharidus, millega tagada haritlaskonna täppis-emakeelsus.

TLÜ teaduskeelekeskus kutsub iga eriala teadlasi, õppejõude, toimetajaid ja tõlkijaid rahvusvahelisele teaduskeelte konverentsile. Konverentsi toetavad Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium ning Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis.

Arutlegem praeguste suundumuste ja mitmesuguste lahenduste üle, kuidas kindlustada tasakaal rahvusliku ja rahvusvahelise teadussuhtluse ning kõrghariduse keelte vahel ning vahetagem mõtteid üleilmastuva maailma rahvuskeelte seisundist teaduskeelena. Oodatud on eri teadusharude keelekasutuse mitmesugused käsitlused, nt tekstiloome, lauseehituse, üld- ja oskussõnavara uurimused ning kogemused, sh

  •  emakeele kui rahvus- või riigikeele ja võõrkeelte vastastikmõju
  •  keelesisene teadus- ja üldkeele vastastikmõju
  •  teadusartiklite ja monograafiate keelepruuk, sh kirjutaja või toimetaja seisukohast
  •  kõrgkooliõpikute jm õppevahendite keel (v.a inglise), selle voorused ja puudused
  •  mistahes eriala emakeelsete lõputööde ja doktoriväitekirjade või võõrkeelsete tööde emakeelsete kokkuvõtete eritelu, sh juhendaja seisukohast
  •  kuidas luua ladusat ja täpset rahvuskeelset teadus- ja õppeteksti ja kuidas seda looma õpetada, sh teaduskeeleõppe olukord
  •  rahvuskeelte (v.a inglise) teadusterminivara arendamine ja levitamine
  •  teadusteksti tõlkimine ja toimetamine
  •  kõrgharidus- ja teaduskeelepoliitika ning selle rakendusviisid.

Konverentsi töökeeled on eesti ja inglise keel, konverentsil on sünkroontõlge.

Põhiettekandjad:

Prof Annette de Groot, Universiteit van Amsterdam, Holland

Prof Rainer Enrique Hamel, Universidad Autónoma Metropolitana, Mehhiko

Dr Kerttu Rozenvalde, Latvieš valodas aģntūa, Läti

Prof Vera Schwach, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, Norra

Ootame ettekande (20 min + arutelu) või vaatmiku (A0, A1) lühitutvustust mahus kuni 2500 tärki (v.a allikaviited) docx või odt vormingus e-aadressil nataclang2020@tlu.ee. Palume märkida, kas eelistaksite ettekannet või vaatmikku või eelistust ei ole.

Konverentsiga seoses saab korraldada sümpoosioni või töötoa (60–90 min). Sümpoosion on teaduslik nõupidamine ideede, teooriate üle; töötuba on mõne ülesande lahenduste otsing, nt uute terminite loomine ja terminivara korrastamine, teaduskeele kursuse või õppekava uuendamine-väljatöötamine (v.a inglise). Mõlema puhul võiks algataja kaasata 2–3 tuumikosalejat, teised konverentsilised saavad liituda.

(Vt sümpoosioni jms kohta ka Nemvalts, Peep 2011. Terminiteadusest eesti teaduskeeleni. – Eesti teaduskeel ja terminikorrastus. Koostanud ja toimetanud Peep Nemvalts. Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi Toimetised 13, TLÜ teaduskeelekeskuse köide 1. Tallinn, lk 136–171.)

Olulised kuupäevad:

15.04.2021 Sümpoosioni või töötoa eede; 25.04.2021 otsus

15.05.2021 Lühitutvustuse esitamine

18.06.2021 Teade vastuvõtmise kohta

Võrgukodu: https://nataclang2020.com/ee.html

Sisuteave: nataclang2020@tlu.ee

Korraldusteave: konverents@tlu.ee