Eesti teaduskeel keelterikkas teadusmaailmas

Peep Nemvalts (koostaja, toimetaja). Eesti teaduskeel keelterikkas teadusmaailmas. – Acta Universitatis Tallinnensis. TLÜ teaduskeele-keskuse köide 2. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus 2020, 270 lk. ISBN 978-9985-58-888-8

Kogumikus mõtestavad mitme ülikooli loodus-, reaal-, ühiskonna- ja humanitaarteadlased eesti keele rolli teaduses ja kõrghariduses. Mil moel võivad keele hääbumist põhjustada tähtsusetuna näivad nihked? Kui mitut keelt kasutasid varauusaja teadlased? Miks ja kuidas eesti keeles õpetada rakubioloogiat? Mille poolest erinevad jaapani ja eesti teaduskeel? Milline on otstarbekaim terminivara erialamõistestikku tähistama? Neile ja muile põnevaile mõtteradadele viivad lugeja autorid, kelle hulgas on ka saksa ja soome emakeelega teadlased, kes suudavad ja tahavad teadustööd teha ning üliõpilasi õpetada eesti keeles.

Rahvusvaheline teadussuhtlus saab olla mitmekeelne vastavalt keelteoskusele, ent iga rahvas vajab oma kultuuri ja hariduse ning kogu ühiskonna arenguks emakeelset teadust. Eesti teadusasutused ja kõrgkoolid on ainus koht maailmas, kus arendada eesti teaduskeelt, milles õpetlane saab täpselt, selgelt ja paindlikult uurimistulemusi esitada.

Saatesõna süveneb eesti teaduskeele olukorrasse sajandivanuses Eesti Vabariigis. Mõtte- ja keeleselguse huvides on lisatud olulisemate teaduskeele terminite loend koos iga tähistatava mõiste määratlusega.

Raamat kutsub kaasa mõtlema, kuidas suunduda tõelise keelerikkuse ja täppiskeelte poole.

Sisukord

Saateks

Olulisemad teaduskeele terminid ja tähistatavate mõistete määratlused

Peeter Saari Teaduskeelest reaalteaduslikult

Kaarina Rein Varauusaegse meditsiini- ja (al)keemiasõnavara edasiandmine eestikeelses tekstis

Gerhard Lock Uus ja vana muusikaloo kategooriatena

Helena Sepp Tallinna Ülikoolis aastatel 2003–2017 kaitstud ajaloo lõputööde eesti keel juhendaja seisukohast

Tiiu Kuurme Keel, milles me haridusest räägime

Peep Nemvalts Rahvuse mõistestikku tähistav terminivara

Sulev Kuuse, Toivo Maimets Kellel on vaja eestikeelset rakubioloogia õpikut?

Jakob Kübarsepp, Priit Kulu Eesti teaduskeel inseneerias

Maret Nukke Nominalisatsioon ja teised lühendamistehnikad jaapani teaduskeeles