TLÜ teaduskeelekeskuse konverentsid

Tallinna Ülikoolis rajatud keskuse põhieesmärk on uurida, arendada, korraldada ja õpetada eesti teaduskeelt, vältimaks mistahes teadusala võõrkeelestumist ja valdkonnakaotust ning edendamaks Eesti siirdumist teadmusühiskonda.

Keskus aitab ellu viia eesti keele arendamise strateegia (2004–2010) ja eesti keele arengukava (2011–2017) ning Eesti kõrgharidus­strateegia eesmärke: tagada eestikeelse haridus- ja kultuuriruumi areng ja kindlustada eestikeelse kõrghariduse jätkumine avatud Euroopas.

Nende eesmärkide saavutamiseks on äärmiselt oluline järjekindlalt kujundada eesti teaduskeelt kui tunnetus- ja mõtlemisvahendit. Selgelt ja täpselt oma ideid esitav haritlaskond suudab üleilmastuvas teaduskeskkonnas kõige tõhusamalt kaasa aidata Eesti ühiskonna jätkusuutlikule teaduspõhisele arengule. Teaduskeelekeskus panustab sellesse

  • eesti teaduskeele ja terminoloogia õppega kõikide erialade üliõpilastele, sh doktorantidele
  • täienduskoolitusega Eesti kõrgkoolide ja teadusasutuste akadeemilistele töötajatele,
  • uurides eesti keelt teadustöös ja -suhtluses,
  • korraldades konverentse, seminare ja sümpoosione.

​Humanitaarteaduste instituudi (TÜHI) üksusena tegutsev teaduskeelekeskus on avatud koostööle kõigi eesti haritlastega olenemata erialast ja tööandjast nii terminikorrastuse kui ka teadus- ja õppetekstide keele selguse nimel. TLÜs on kujunenud tihedaim koostöö sotsioloogidega (Triin Roosalu, Eve-Liis Roosmaa) ja muusikateadlastega (Tiina Selke, Gerhard Lock).

Teaduskeelekeskuse algatusel on TLÜ alates 2014. aastast Euroopa Terminoloogiaühingu (EAFT-AET) liige, mis hõlbustab koostööd mõttekaaslastega mitmekeelse teadustöö ja -suhtluse nimel.

TL​Ü teaduskeelekeskuse arendamist on toetanud riiklikud programmid Eesti keel ja kultuurimälu (2009–2013)
​ja Eestikeelse terminoloogia programm 2013–2017 ning Tallinna Ülikooli uuringufond.
Informatsiooni tegemiste kohta leiad siit: